Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG


STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thành Lợi

Chánh văn phòng

0919006166


Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Đầu mối xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan và các phòng. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của UBND tỉnh.

- Theo dõi, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; tham mưu sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ; dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vị quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính.

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định. Duy trì thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí được cấp, thanh quyết toán các khoản thu nộp ngân sách (phí, lệ phí) theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và thực hiện việc khen thưởng trong ngành. Tổng hợp và báo cáo các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng trong Sở giám sát việc thực hiện nội quy, Quy chế của cơ quan; tham mưu duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Lập chương trình công tác nghiệp vụ hàng tháng, quý, năm. Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp giao ban của cơ quan và của ngành.

- Tổ chức thực hiện và quản lý các công việc hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ bảo mật tài liệu, bảo đảm thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, phương tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định và thủ tục hiện hành của Nhà nước. Bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Duy trì điều kiện làm việc của cơ quan đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của Giám đốc Sở. Duy trì công tác thường trực, bảo vệ trong và ngoài giờ hành chính, giữ gìn nề nếp ra vào cơ quan, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, bảo vệ phương tiện của cơ quan và của khách đến liên hệ công tác. Quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc, sửa chữa nhỏ. Mua sắm trang thiết bị và vật tư văn phòng. Tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế điều kiện làm việc, chế độ sinh hoạt, hội họp, công tác nội vụ cơ quan.

- Tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo tại cơ quan và phối hợp tổ chức theo phân công của Ban Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang