Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THANH TRA SỞ

 
THANH TRA SỞ

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Văn Quảng

Chánh Thanh Tra

0912334036

           

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, các quy định về thanh tra kế hoạch đầu tư và do Giám đốc Sở giao:

 - Thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

- Tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phán ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng - chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo kế hoạch.

- Tham mưu tổ chức thực hiện, hướng dẫn và theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tư pháp, cải cách tư pháp; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang