Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH

PHÒNG TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH      

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trịnh Quỳnh Ngọc

Trưởng phòng

0912801105

          

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức lập, theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định sau khi được phê duyệt theo các quy định của pháp luật. Phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

- Dự thảo nội dung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các ngành, các cấp trong tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổng hợp, xây dựng và trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm của tỉnh; tổng hợp các nội dung chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch để Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm cho các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố. Chủ trì và phối hợp với các phòng xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Làm đầu mối quan hệ nghiệp vụ với các cơ quan Trung ương và cơ quan tổng hợp của tỉnh. Chủ trì cùng các phòng có liên quan trong việc trình các cấp có thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư công tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành.

- Trực tiếp xây dựng, theo dõi, quản lý và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực: Quy hoạch; Quốc phòng; An ninh và trật tự, an toàn xã hội; Công nghệ thông tin; Thông tin; Bưu chính; Viễn thông; Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; Kho tàng.

- Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối với các Sở, ngành: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Mặt trận tổ quốc tỉnh; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình bố trí vốn, triển khai thực hiện, khối lượng lượng thực hiện và giải ngân … của các dự án tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Đối với các dự án ngoài cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Giao. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang