Thư viện Ảnh
select

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 3 171
  • Tất cả: 3689380
PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH

    PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Chu Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

0914914059

        

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Diêm nghiệp, Thuỷ lợi và Thuỷ sản; Xây dựng nông thôn mới; Nước sạch nông thôn; Bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Hạ tầng đô thị. Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực trên.

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, kinh tế biển.

- Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối với các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Công thương (về lĩnh vực công nghiệp), Giao thông - Vận tải, Xây dựng và Điện lực tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực của phòng được phân công phụ trách.

- Định kỳ báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

- Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Đối với các Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trong thực hiện các thủ tục và theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo các nội dung có liên quan của các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo, đánh giá hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch và nội dung hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có tính chất liên ngành.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình thẩm định và theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước (không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang