Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH

    PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Việt Thái

Trưởng phòng

0983198945

        

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Định kỳ báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước. Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp xây dựng, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch,   quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp; Bảo vệ môi trường; Cấp nước, thoát nước và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

- Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối với các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Công thương (về lĩnh vực công nghiệp), Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Điện lực tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực của phòng được phân công phụ trách.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ đồng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

- Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương thuộc cấp tỉnh quản lý thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách.

- Đối với các dự án ngoài cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp trong công tác lập, thực hiện quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang