Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 4 022
  • Tất cả: 3591189
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Lượt xem: 1376

   PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bùi Thị Thanh Hằng

Trưởng phòng

0918477366


Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực: Thương mại; Du lịch, xuất nhập khẩu và các ngành kinh tế dịch vụ khác. Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Thương mại; Du lịch.

- Làm đầu mối phối hợp về nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển đối với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch (về lĩnh vực du lịch), Sở Công thương (về lĩnh vực thương mại).

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực của phòng được phân công.

- Định kỳ báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

- Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực do phòng phụ trách.

- Đầu mối tham mưu đề xuất vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài (gọi tắt là nguồn viện trợ nước ngoài) dành cho tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ nước ngoài; tổng hợp danh mục trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đầu mối tham mưu giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các nguồn viện trợ nước ngoài; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với nguồn viện trợ nước ngoài dành cho tỉnh: Tham mưu với Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt khoản viện trợ nước ngoài.

- Chủ trì cùng các phòng có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trình Giám đốc Sở cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định; chủ trì theo dõi tình hình thực hiện các dự án này theo quy định. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp để tổng hợp số liệu dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trong thực hiện các thủ tục và theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo các nội dung có liên quan của các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình thẩm định và theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch và nội dung hỗ trợ, phát triển kinh tế kinh tế tư nhân và phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo định kỳ các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.


 
Tin khác
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang