Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

      PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

    

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Phương

Trưởng phòng

0912283957

      

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã; quỹ tín dụng nhân dân (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, thu hồi giấy đăng ký, …) trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương.

- Cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; kiểm tra giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh;

- Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- Thực hiện chức năng giúp việc của cơ quan Thường trực Ban Đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh về thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo, đánh giá hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch và nội dung hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có tính chất liên ngành.

- Đầu mối thực hiện các nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tổ chức hội nghị doanh nhân, hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang