Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 4, Ngày 17 / 07 / 2019

  Thứ 3, Ngày 02 / 07 / 2019

  Thứ 3, Ngày 03 / 07 / 2018

  Thứ 2, Ngày 25 / 06 / 2018
  Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019 tỉnh Nam Định.
  Thứ 6, Ngày 22 / 06 / 2018
  Ngày 14/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 4028/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019.
  Thứ 4, Ngày 30 / 05 / 2018
  Ngày 24/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.
  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành

  08/CT-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định.

  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 10/7/2017, Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 5598/BKHĐT-TH hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.
  1 - 8   15