Hôm nay : Chủ nhật, Ngày 19 / 11 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017
  Ngày 07/7/2017, UBND t?nh dã ban hành Quy?t d?nh s? 1547/QĐ-UBND công b? Danh m?c th? t?c hành chính th?c hi?n và không th?c hi?n ti?p nh?n h? so, tr? k?t qu? gi?i quy?t qua d?ch v? buu chính công ích thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a các S?, ban, ngành, và UBND c?p huy?n.
  Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017