Hôm nay : Thứ 2, Ngày 25 / 06 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 22 / 06 / 2018
  Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 6, Ngày 22 / 06 / 2018
  Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh.
  Thứ 4, Ngày 13 / 06 / 2018
  Ngày 05/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
  Thứ 3, Ngày 12 / 06 / 2018
  Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020.
  Thứ 5, Ngày 07 / 06 / 2018
  Ngày 5/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.
  Thứ 5, Ngày 31 / 05 / 2018
  Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 92/TB-UBND về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố Nam Định.
  Thứ 4, Ngày 30 / 05 / 2018
  Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 226/UBND-VP8 về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  Thứ 6, Ngày 18 / 05 / 2018

  1 - 8   76