Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 • VAN PHÒNG SỞ


  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Phạm Thành Lợi

  Chánh văn phòng

  0919006166


  Thực hiện giúp việc và tham mưu cho Ban Giám đốc những chức năng, nhiệm vụ sau:

  - Đầu mối xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan và các phòng. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của UBND tỉnh;

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Tham mưu sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức; Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

  - Chủ trì nghiên cứu, tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ; Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vị quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, công. Duy trì thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí được cấp, thanh quyết toán các khoản thu nộp ngân sách (phí, lệ phí) theo nội quy, quy chế của cơ quan và theo quy định của pháp luật;

  - Lập kế hoạch và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và thực hiện việc khen thưởng trong ngành. Tổng hợp và báo cáo các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan;

  - Phối hợp với các phòng trong Sở giám sát việc thực hiện nội quy, Quy chế của cơ quan; Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc duy trì áp dụng hệ thống ISO 9001: 2008 và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

  - Trực tiếp quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện đúng và có hiệu quả Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

  - Tổ chức thực hiện và quản lý các công việc hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ bảo mật tài liệu, bảo đảm thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định và thủ tục hiện hành của Nhà nước. Bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

  - Duy trì điều kiện làm việc của cơ quan đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của Giám đốc Sở. Duy trì công tác thường trực, bảo vệ trong và ngoài giờ hành chính, giữ gìn nề nếp ra vào cơ quan, bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, bảo vệ phương tiện của cơ quan và của khách đến liên hệ công tác. Quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc, sửa chữa nhỏ, tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn cơ quan. Mua sắm trang thiết bị và vật tư văn phòng. Tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế điều kiện làm việc, chế độ sinh hoạt, hội họp, công tác nội vụ cơ quan;

  - Tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội thảo tại cơ quan và phối hợp tổ chức theo phân công của Ban Giám đốc Sở;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.