Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 • THANH TRA SỞ

   

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Đỗ Văn Quảng

  Chánh Thanh Tra

  0912334036

             
  Thực hiện nhiệm vụ thanh tra  do Giám đốc Sở giao; chức năng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và và các quy định về thanh tra kế hoạch đầu tư

  - Thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;


  - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;                

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở duyệt; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

  - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

  - Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vị quản lý của Sở theo quy định của Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về Thanh tra;

  - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo kế hoạch;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.