Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 •         PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Trịnh Quỳnh Ngọc

  Trưởng phòng

  0912801105

            

  Thực hiện tham mưu cho Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

    a. Lĩnh vực Quy hoạch

    - Chủ trì và phối hợp với các phòng tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện theo quy định. Tham mưu cho Ban Giám đốc trình UBND tỉnh dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh;

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở công bố và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

    - Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

  b. Lĩnh vực Kế hoạch

  - Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và khi có chỉ đạo của UBND tỉnh tham mưu dự thảo nội dung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các ngành, các cấp trong tỉnh. Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu cho Ban Giám đốc tổng hợp xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, 5 năm và hàng năm của tỉnh; Tổng hợp các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch để Ban Giám đốc trình UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm cho các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố. Chủ trì và phối hợp với các phòng xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

    - Làm đầu mối quan hệ nghiệp vụ với các cơ quan Trung ương và cơ quan tổng hợp của tỉnh. Chủ trì cùng các phòng có liên quan trong việc trình UBND tỉnh phân bổ, điều chuyển các nguồn vốn thuộc các dự án do tỉnh quản lý;

  - Lập chương trình công tác nghiệp vụ hàng tháng, quý, năm. Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp giao ban của cơ quan và của ngành;

    - Trực tiếp xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, cân đối nguồn vốn đầu tư công cho các ngành, lĩnh vực: Quốc phòng, An ninh; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông; Quản lý nhà nước; Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; Kho tàng;

    - Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chủ trương điều chỉnh bổ sung dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách;

    Quản lý theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy trình đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực: Quốc phòng, An ninh; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông; Quản lý nhà nước; Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; Kho tàng. Thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phần xây dựng); Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình quyết định đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công, theo dõi (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cấu phần xây dựng); Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế kỹ thuật do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi; Làm thường trực các dự án mang tính chất tổng hợp được Ban Giám đốc giao;

    - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thẩm định các dự án (đối với các dự án không có cấu phần xây dựng); Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình quyết định đầu tư dự án thuộc lĩnh vực của phòng được phân công theo dõi (đối với dự án có cấu phần xây dựng);

    - Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phần xây dựng); Tổng hợp trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cấu phần xây dựng) thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

    - Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách;

  - Tham gia hội đồng thẩm định quyết toán các báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

  - Chủ trì và phối hợp với các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

  - Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;

  - Chủ trì và phối hợp với các phòng tổng hợp tình hình bố trí vốn và triển khai thực hiện các dự án; Tổng hợp, theo dõi tình hình nợ xây dựng cơ bản của các dự án do tỉnh quản lý;  

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.