Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 •    PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Bùi Thị Thanh Hằng

  Trưởng phòng

  0918477366


    - Tổng hợp kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực: Thương mại; Du lịch, xuất nhập khẩu và các ngành kinh tế dịch vụ khác. Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Thương mại; Du lịch;

  - Đầu mối tham mưu đề xuất vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Đầu mối tham mưu giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

    - Chủ trì cùng các phòng có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Trình Giám đốc Sở cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài (không bằng nguồn ngân sách nhà nước) theo quy định; Chủ trì theo dõi tình hình thực hiện các dự án này theo quy định. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp để tổng hợp số liệu FDI trên địa bàn tỉnh;

    - Làm đầu mối phối hợp về nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển đối với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch (về lĩnh vực du lịch), Sở Công thương (về lĩnh vực thương mại).

    - Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực của phòng được phân công.

    - Định kỳ báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng Tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

    - Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

    - Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực do phòng phụ trách.

    - Đối với các dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng đầu tư công vốn thuộc các ngành, lĩnh vực phòng được phân công theo dõi phụ trách:

    + Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chủ trương điều chỉnh bổ sung dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách;

    + Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thẩm định trình UBND tỉnh quyết định đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phần xây dựng); Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cấu phần xây dựng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

  + Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế kỹ thuật do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

  + Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phần xây dựng); Tổng hợp trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cấu phần xây dựng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

    + Quản lý theo dõi tình hình thực hiện các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc phòng phụ trách;

    + Thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách;

    + Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật do phòng phụ trách.

    - Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tham mưu về công tác xúc tiến đầu tư và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

    - Phối hợp với phòng Tổng hợp, quy hoạch: Theo dõi công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án thuộc phòng phụ trách; Tổng hợp tình hình bố trí vốn và triển khai thực hiện các dự án; Tổng hợp, theo dõi tình hình nợ xây dựng cơ bản của các dự án do tỉnh quản lý; Tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện theo quy định.

    - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương các dự án. Thẩm định các dự án (đối với các dự án không có cấu phần xây dựng); Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp quyết định đầu tư dự án thuộc lĩnh vực của phòng được phân công theo dõi (đối với dự án có cấu phần xây dựng);

    - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư;

  - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

    - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, phòng Kinh tế đối ngoại theo dõi các dự án đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực được phân công.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.