Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 •     PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN
       

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Vũ Thanh Bình

  Trưởng phòng

  0914914383

      

  Thực hiện tham mưu cho Ban Giám đốc những chức năng, nhiệm vụ sau

  - Thực hiện chức năng giúp việc của cơ quan Thường trực Ban Đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh về thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  - Đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch và nội dung hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

  -  Làm đầu mối trong việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ lập báo cáo theo dõi, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

    - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân, phát hiện, đề xuất để các tổ chức và các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.