Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 •     PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Đỗ Ngọc Quang

  Trưởng phòng

  0978280920


              Thực hiện tham mưu cho Ban Giám đốc những chức năng, nhiệm vụ sau:

    - Nghiên cứu xây dựng nội dung hướng dẫn để cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, hệ thống hoá các văn bản về công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư trong nội bộ cơ quan;

    - Đề xuất và tổ chức triển khai học tập, thực hiện các quy định của nhà nước và của tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, công tác giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh;

    - Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công:

    + Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án; Thẩm định dự án (đối với dự án không có cấu phần xây dựng); Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình quyết định đầu tư dự án;

  + Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư;

    + Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh dự án (đối với dự án không có cấu phần xây dựng) Tổng hợp trình phê duyệt điều chỉnh dự án (đối với dự án có cấu phần xây dựng);

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định. Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu;

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng và các cơ quan có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Trình Giám đốc Sở cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư có yêu cầu) đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước (không bằng nguồn ngân sách nhà nước) theo quy định; Chủ trì theo dõi tình hình thực hiện các dự án này;

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

    - Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán các dự án và tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư của tỉnh;

    - Phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân hướng dẫn, tổng hợp xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn trong lĩnh vực xây dựng;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.