Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 • BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
  Đồng chí Trần Anh Dũng
  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
  Giám đốc Sở


  Đồng chí Nguyễn Văn Long
  Phó Gíam đốc Sở

  Đồng chí Đỗ Ngọc Hoà
  Phó Giám đốc Sở  Đồng chí Trịnh Văn Hoàng
  Phó Giám đốc Sở
  - Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

  - Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;