Hôm nay : Thứ 3, Ngày 24 / 04 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • UBND tỉnh Nam Định tiếp và làm việc với Tập đoàn TAEKWANG (Hàn Quốc) và Công ty ACWA Power (Arab Saudi)
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Ngày 02/7/2017, UBND tnh Nam Đnh tiếp và làm vic vi Tập đoàn TAEKWANG (Hàn Quốc) và Công ty ACWA Power (Arab Saudi) v vic thc hin d án Nhiệtt điện BOT Nam Đnh 1


  Thành phn tham dự buổi làm việc gồm có:

  1. Về phía tỉnh Nam Định
  - Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, chủ trì;
  - Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
  - Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu tư;
  - Đồng chí Trần Kha - Ủy viên BCH Đ?ng b? t?nh, Chánh Van phòng UBND t?nh;
  - Đ?ng chí Tr?n Minh Hoan - Tru?ng ban Qu?n lý các Khu công nghi?p t?nh;
  - Và các d?ng chí lãnh d?o, công ch?c Van phòng UBND t?nh.
  2. V? phía các t?p doàn, công ty nu?c ngoài
  - Ông Park Yen Cha - Ch? t?ch T?p doàn TAEKWANG;
  - Ông  Paddy Padmanathan - Ch? t?ch, T?ng Giám d?c Cty ACWA  Power;
  - Và các cán b?, nhân viên c?a công ty ACWA Power, t?p doàn TAEKWANG. 
  3. Các co quan Báo, dài
  - Đài Phát thanh truy?n hình Nam Đ?nh;
  - Báo Nam Đ?nh;
  - Báo Đ?u tu (Van phòng khu v?c các t?nh Nam Đ?nh, Thái Bình, Ninh Bình).



           Làm vi?c v?i T?p doàn Taekwang, d?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh r?t vui khi bi?t r?ng sau hon 10 nam n? l?c kh?o sát d?a bàn, tri?n khai các th? t?c pháp lý v?i các b?, ngành Trung uong và v?i t?nh Nam Đ?nh, Nhà máy Nhi?t di?n BOT Nam Đ?nh dã chính th?c du?c B? K? ho?ch và Đ?u tu c?p phép xây d?ng. Đây là d? án l?n nên du?c c?p u?, chính quy?n, nhân dân t?nh Nam Đ?nh mong d?i nh?m t?o ra bu?c d?t phá v? phát tri?n kinh t? - xã h?i trên d?a bàn. Đ?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh dã yêu c?u nhà d?u tu s? d?ng công ngh? tiên ti?n trong su?t quá trình 25 nam v?n hành nhà máy và b?o d?m th?c hi?n dúng các cam k?t v?  b?o v? môi tru?ng theo pháp lu?t c?a Vi?t Nam.
           Ti?p và làm vi?c v?i Công ty Acwa Power, d?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh mong mu?n nhà d?u tu s?m hoàn thành công tác tài chính d? d? t?nh tri?n khai gi?i phóng m?t b?ng và xây d?ng các khu tái d?nh cu cho ngu?i dân dúng ti?n d?. Cùng v?i dó, nhà d?u tu nên tri?n khai ngay vi?c ký h?p d?ng mua bán than, h?p d?ng thuê d?t v?i t?nh Nam Đ?nh và m?t s? n?i dung khác liên quan d?n v?n hành nhà máy. Đ?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh tin r?ng v?i s? h?p tác ch?t ch? gi?a các nhà d?u tu và chính quy?n d?a phuong thì kho?ng gi?a nam 2018, Nhà máy Nhi?t di?n BOT Nam Đ?nh 1 s? chính th?c du?c kh?i công xây d?ng. 
           Cùng v?i d? án này, d?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh mong mu?n T?p doàn Taekwang và Cty Acwa Power nghiên c?u ti?p t?c d?u tu th?c hi?n các d? án khác trên d?a bàn t?nh. T?nh Nam Đ?nh cam k?t s? t?o m?i di?u ki?n thu?n l?i cho các nhà d?u tu ho?t d?ng s?n xu?t, kinh doanh.  

           Đ?i di?n T?p doàn Taekwang và Cty Acwa Power dã trân tr?ng c?m on s? dón ti?p c?a d?ng chí Ch? t?ch UBND t?nh, các d?ng chí lãnh d?o t?nh và cam k?t s? s?m tri?n khai các th? t?c kh?i công d? án Nhi?t di?n BOT Nam Đ?nh 1. Đ?ng th?i, d?i di?n hai công ty cung th?ng nh?t trong th?i gian t?i s? nghiên c?u, xem xét ti?p t?c d?u tu trên d?a bàn t?nh m?t s? d? án thu?c linh v?c may m?c, xây d?ng h? t?ng khu công nghi?p...

  M?t s? hình ?nh t?i bu?i làm vi?c:










  :: Tin khác