Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017
  Nhập ngày: Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017


  (Số: 29/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016)

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII,
  KỲ HỌP THỨ BA

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19-6-2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25-6-2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18-6-2014;

  Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg, ngày 29-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2577/QĐ-BTC, ngày 29-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017;

  Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND, ngày 2-12-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và Báo cáo số 170/BC-UBND, ngày 5-12-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 như sau:

  1. Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định là 10.543.647 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 9.921.647 triệu đồng), bao gồm:

  - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 3.900.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 340.000 triệu đồng).

  - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 6.643.647 triệu đồng.

  2. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Nam Định là 9.689.327 triệu đồng, bao gồm:

  - Ngân sách tỉnh chi là 4.963.048 triệu đồng.

  - Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 4.726.279 triệu đồng.

  3. Bội thu ngân sách địa phương là 232.320 triệu đồng.

  4. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017 do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình quản lý điều hành chi ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Trong đó cần phải tiết kiệm chi thường xuyên giành vốn cho chi đầu tư phát triển. Khi cần điều chỉnh từ chi thường xuyên sang chi đầu tư phát triển hoặc thay đổi mục đích chi, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

  Điều 2. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2017.

  Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14-12-2016./.

  CHỦ TỊCH
  Trần Văn Chung  :: Tin khác