Hôm nay : Thứ 5, Ngày 16 / 08 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Nghị quyết củaHĐNDtỉnh Nam Định quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018


     

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH NAM ĐỊNH
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 42/2017/NQ-HĐND

  Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2017

   

  NGHỊ QUYẾT

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

  Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Chính phủ;
  - Bộ Khoa học và Công nghệ,; 
  Bộ Tư pháp;
  - Như Điều 2, Điều 3;
  - Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ tỉnh;
  - Các 
  Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, thành phố;
  - Công báo tỉnh; Báo Nam Định;
  - Website tỉnh; Website Chính phủ;
  - Lưu: VP HĐND tỉnh.


     
  :: Tin khác