Hôm nay : Thứ 5, Ngày 16 / 08 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Nghị quyết ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm...
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 16 / 08 / 2017


  NGHỊ QUYẾT

  Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

  (Số: 56/2017/NQ-HĐND ngày 10-7-2017)

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
  KỲ HỌP THỨ TƯ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25-6-2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18-6-2014;

  Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23-3-2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

  Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 21-6-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp, thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và Phụ lục hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên.

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

  Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 6-7-2017 và có hiệu lực từ ngày 1-8-2017./.

  CHỦ TỊCH
  Trần Văn Chung

  -------------------------------------

  QUY ĐỊNH
  Thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hàng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp

  (Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND
  ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

  Điều 1. Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn đến Ban Kinh tế - Ngân sách (Ban Kinh tế - Xã hội) của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 25 tháng 10; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 01 tháng 11 và đến Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 10 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

  Điều 2. Đối với báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương.

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm; đến Ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 15 ngày; đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 10 ngày và đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp xem xét, quyết định dự toán ngân sách năm đầu kỳ kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  2. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 15 ngày; đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 10 ngày và đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm trước của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  3. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 10 ngày; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 07 ngày và đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm trước của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

  4. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 07 ngày; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày và đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm trước của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

  Điều 3. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới.

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách.

  3. Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 hàng năm./.

  CHỦ TỊCH
  Trần Văn Chung

  ----------------------------

  PHỤ LỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU

  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND
  ngày 10 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Nam Định)

  Phần thứ nhất

  Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương

  Biểu mẫu số 01

  Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm...

  Phần thứ hai

  Dự toán ngân sách địa phương

  1.

  Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm hiện hành

  Biểu mẫu số 02

  Đánh giá cân đối ngân sách địa phương năm...

  Biểu mẫu số 03

  Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm....

  Biểu mẫu số 04

  Đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm...

  2.

  Dự toán ngân sách địa phương năm sau

  Biểu mẫu số 05

  Cân đối ngân sách địa phương năm...

  Biểu mẫu số 06

  Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 07

  Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm...

  Phần thứ ba

  Phân bổ ngân sách địa phương

  1.

  Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm hiện hành

  Biểu mẫu số 08

  Đánh giá cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 09

  Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 10

  Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 11

  Đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và chi ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm...

  Biểu mẫu số 12

  Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 13

  Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 14

  Đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 15

  Đánh giá thực hiện chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 16

  Đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 17

  Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm...

  Biểu mẫu số 18

  Đánh giá thực hiện thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm...(không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)

  2.

  Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm sau

  Biểu mẫu số 19

  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 20

  Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

  Biểu mẫu số 21

  Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 22

  Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm...

  Biểu mẫu số 23

  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 24

  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 25

  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 26

  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 27

  Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm....

  Biểu mẫu số 28

  Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm....

  Biểu mẫu số 29

  Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 30

  Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm...

  Biểu mẫu số 31

  Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm...

  Biểu mẫu số 32

  Kế hoạch thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm....

  (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)

  Phần thứ tư

  Quyết toán ngân sách địa phương

  Biểu mẫu số 33

  Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm...

  Biểu mẫu số 34

  Quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 35

  Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 36

  Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm....

  Biểu mẫu số 37

  Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm....

  Biểu mẫu số 38

  Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và chi ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm...

  Biểu mẫu số 39

  Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 40

  Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 41

  Quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

  Biểu mẫu số 42

  Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) của từng cơ quan, tổ chức theo nguồn vốn năm...

  Biểu mẫu số 43

  Quyết toán chi ngân sách địa phương từng huyện (xã) năm...       

  Biểu mẫu số 44

  Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 45

  Quyết toán thu ngân sách huyện (xã) năm...

  Biểu mẫu số 46

  Quyết toán vốn đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm...

  Biểu mẫu số 47

  Tổng hợp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm...

  Biểu mẫu số 48

  Tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm....

  (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)

   

  Danh mục hệ thống biểu mẫu  :: Tin khác