Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • L? kư cam k?t v? t?o l?p môi tru?ng kinh doanh thu?n l?i cho doanh nghi?p gi?a UBND t?nh Nam Đ?nh và pḥng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam (VCCI)
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
   

                  Ngày 22/9/2016, t?i Hà N?i, UBND t?nh Nam Đ?nh và Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam (VCCI) dã ký cam k?t v? t?o d?ng môi tru?ng kinh doanh thu?n l?i theo tinh th?n c?a Ngh? quy?t s? 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 v? h? tr? và phát tri?n doanh nghi?p d? nam 2020.            Tham d? l? ký k?t, v? phía Ban ch? d?o Đ?i m?i và phát tri?n doanh nghi?p có Đ?ng chí Vuong Đình Hu? - ?y viên B? Chính Tr?, Phó th? tu?ng Chính ph?, Tru?ng ban Ch? d?o d?i m?i và Phát tri?n doanh nghi?p Trung uong;

  Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam có Đ?ng chí Vu Ti?n L?c - Ch? t?ch VCCI.

  V? phía t?nh Nam Đ?nh có Đ?ng chí Ph?m Đình Ngh? - Phó bí thu t?nh ?y, Ch? t?ch UBND t?nh; Đ?ng chí Tr?n Anh Dung - ?y viên Ban Thu?ng v? T?nh ?y, Giám d?c S? K? ho?ch và Đ?u tu; Đ?ng chí Tr?n Xuân Ng? - Ch? t?ch Hi?p h?i doanh nghi?p nh? và v?a t?nh Nam Đ?nh; Đ?ng chí Giám d?c Trung tâm Xúc ti?n d?u tu và H? tr? doanh nghi?p t?nh Nam Đ?nh.

  Và d?i di?n các co quan, ban ngành c?a Trung uong, d?a phuong liên quan.

  K? ho?ch ký cam k?t gi?a VCCI v?i các t?nh, thành ph? du?c th?c hi?n theo hình th?c t?p trung, l?n d?u tiên t?p trung t?i TP HCM và l?n th? hai t?i Hà N?i. T?nh Nam Đ?nh du?c b? trí ký cam k?t v?i VCCI vào d?t hai, ngày 22/9/2016. N?i dung chuong trình l?n này t?p trung v?i các cam k?t v?i c?ng d?ng doanh nghi?p c?a d?a phuong v? n? l?c c?i thi?n môi tru?ng doanh nghi?p t?i d?a phuong, VCCI th?c hi?n h? tr?, giám sát thông qua ti?ng nói c?a c?ng d?ng doanh nghi?p, ngu?i dân d?i v?i quá trình th?c hi?n c?a các c?p chính quy?n t?i d?a phuong. Đây cung là n?i dung b?t bu?c d? nâng cao nang l?c di?u hành c?a các chính quy?n d?a phuong d? h? tr? c?ng d?ng doanh nghi?p phát tri?n. M?t s? n?i dung chính c?a t?nh Nam Đ?nh dã cam k?t:

  - T? ch?c d?i tho?i công khai d?nh k? ít nh?t hai l?n/nam v?i c?ng d?ng doanh nghi?p, báo chí d? k?p th?i n?m b?t và tháo g? khó khan, vu?ng m?c cho doanh nghi?p trên d?a bàn.

  - Thành l?p và công khai du?ng dây nóng, h?i dáp tr?c tuy?n trên C?ng thông tin di?n t? c?a t?nh d? ti?p nh?n ph?n ánh và hu?ng d?n, gi?i dáp cho doanh nghi?p.

  - Th?c hi?n thanh tra, ki?m tra theo dúng quy d?nh c?a pháp lu?t (không quá m?t l?n/nam); k?t h?p thanh tra, ki?m tra liên ngành nhi?u n?i dung trong m?t d?t thanh tra, ki?m tra, tr? tru?ng h?p thanh tra, ki?m tra d?t xu?t khi có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t rõ ràng.

  - Ch? d?o các S?, Ban, ngành và UBND các huy?n, thành ph? không hình s? hóa các quan h? kinh t?, dân s?.

  M?t s? cam k?t c? th?:

  - Các h? so dang ký doanh nghi?p qua m?ng ph?n d?u gi?i quy?t trong 02 ngày làm vi?c (gi?m 33% so v?i quy d?nh).

  - Rút ng?n th?i gian ti?p c?n di?n nang xu?ng du?i 10 ngày (gi?m t? 8 ngày tr? lên so v?i quy d?nh t?i Thông tu s? 33/2014/TT-BCT).

  - Th?i h?n hoàn thành ki?m tra h? so h?i quan ch?m nh?t là 02 gi? làm vi?c k? t? th?i di?m co quan h?i quan ti?p nh?n d?y d? h? so. Trong th?i h?n 10 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n b? h? so mi?n thu? d?y d?, h?p l?, co quan H?i quan th?c hi?n gi?i quy?t mi?n thu? cho t? ch?c, cá nhân.

  - Gi?m d?n 50% th?i gian gi?i quy?t các th? t?c hành chính v? th?m d?nh nhu c?u s? d?ng d?t, di?u ki?n giao d?t, cho thuê d?t, cho phép chuy?n m?c dích s? d?ng d?t v?i d? án d?u tu s? d?ng d?t n?m ngoài khu công nghi?p; gi?m d?n 30% th?i gian gi?i quy?t các th? t?c hành chính v? quy?t d?nh ch? truong d?u tu, c?p gi?y ch?ng nh?n dang ký d?u tu d?i v?i các d? án th?c hi?n ngoài khu công nghi?p so v?i quy d?nh.

  - Gi?m d?n 50% th?i gian tr? k?t qu? các th? t?c v? d?u tu, lao d?ng trong Khu công nghi?p.

  - Gi?m th?i gian xác nh?n c?p mã s? thu? cho doanh nghi?p qua liên thông c?ng thông tin di?n t? xu?ng du?i 0,5 ngày.

  - Duy trì t? l? doanh nghi?p th?c hi?n kê khai - n?p thu? di?n t? d?t t? 98% tr? lên…

     :: Tin khác