Hôm nay : Thứ 3, Ngày 24 / 04 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội thảo nội dung 1, Đề tài khoa học: Nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Vào hồi 14h00 ngày 26/5/2017, tại Hội trường Tầng 2, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội thảo nội dung số 1: "Đánh giá quy trình thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định" thuộc đề tài khoa học công nghệ "Nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định


   Thành ph?n H?i ngh?:

  1. V? phía S? K? ho?ch và Đ?u tu (Co quan Ch? trì th?c hi?n d? tài) có:

  1.       - Đ/c Tr?n Anh Dung – UV BTV T?nh ?y, Giám d?c S?, Ch? nhi?m d? tài;

  2.       - Đ/c Đ? Ng?c Hòa – Phó Giám d?c S?, Thành viên th?c hi?n d? tài;

  3.       - Đ/c Ph?m Van Long – Phó Giám d?c S?, Thu ký d? tài;

  4.       - Và toàn th? thành viên th?c hi?n d? tài.

  2. V? phía co quan qu?n lý khoa h?c và các chuyên gia:

  1.      - Đ/c Tr?n Huy Quang – Phó Giám d?c S? Khoa h?c và Công ngh?;

  2.      - Đ/c Phan Van Phong – Phó Giám d?c S? Tài nguyên và Môi tru?ng, Chuyên gia;

  3.      - Đ/c Nguy?n Công Thành – Nguyên Chánh Van phòng UBND t?nh, Chuyên gia;

  4.      - Đ/c Đ? Xuân Tú – Phó Tru?ng ban Qu?n lý các KCN t?nh, Chuyên gia;

  5.      - Và các d?ng chí cán b? Phòng Qu?n lý Khoa h?c – S? Khoa h?c và Công ngh?. 

   Phát bi?u t?i H?i ngh?, thay m?t cho Đon v? ch? trì th?c hi?n d? tài, d?ng chí Tr?n Anh Dung (Ch? nhi?m d? tài) dã nêu khái quát các m?c tiêu, n?i dung chính c?a d? tài khoa h?c "Nghiên c?u, xây d?ng quy trình, th? t?c d?u tu; co ch? chính sách thu hút d?u tu; co s? d? li?u ph?c v? cho ho?t d?ng xúc ti?n và thu hút d?u tu trên d?a bàn t?nh Nam Đ?nh" d?ng th?i dua ra nh?ng dánh giá v?: Th?c tr?ng quy trình th? t?c c?p, di?u ch?nh quy?t d?nh ch? truong d?u tu, gi?y ch?ng nh?n dang ký d?u tu; tình hình ban hành, th?c hi?n các co ch? chính sách thu hút d?u tu; co s? d? li?u ph?c v? ho?t d?ng xúc ti?n và thu hút d?u tu trên d?a bàn t?nh.

  Các d?ng chí chuyên gia, d?i di?n co quan qu?n lý khoa h?c dánh giá cao kê´t qua? da~ thu?c hiê?n cu?a tô? nghiên cu´u và d? xu?t m?t s? v?n d? c?n hoàn thi?n các báo cáo N?i dung s? 1 “Đánh giá quy trình th? t?c d?u tu; co ch? chính sách thu hút d?u tu; co s? d? li?u ph?c v? cho ho?t d?ng xúc ti?n và thu hút d?u tu trên d?a bàn t?nh Nam Đ?nh”.

           
  Thay ma?t cho Co quan chu? tri` thu?c hiê?n dê` ta`i, Đ/c Trâ`n Anh Du~ng - U?y viên Ban Thuo`ng vu? 
  T?nh ?y, Giám d?c S?, Ch? nhi?m d? tài trân tro?ng ca?m on su? tham gia do´ng go´p y´ kiê´n cu?a ca´c chuyên gia va` y´ kiê´n tham gia cu?a So? Khoa ho?c va` Công nghê?. Đô`ng tho`i, giao ca´c dô`ng chi´ trong tô? nghiên cu´u tiê´p thu ca´c y´ kiê´n va` hoa`n thiê?n theo du´ng quy di?nh.


  M?t s? hình ?nh c?a H?i Ngh?:  (Đ/c Tr?n Anh Dung, Ch? trì, trình bày k?t qu? th?c hi?n N?i dung 1 - ĐTKH)


  (Đ/c Nguy?n Công Thành, Nguyên Chánh Van phòng UBND t?nh dóng góp ý ki?n)


  (Đ/c Phan Van Phong, Phó Giám d?c S? Tài nguyên và Môi tru?ng dóng góp ý ki?n)  (Đ/c Tr?n Huy Quang - Phó Giám d?c S? Khoa h?c và Công ngh? dóng góp ý ki?n)


  (Đ/c Tr?n Anh Dung - Ch? nhi?m Đ? tài k?t lu?n H?i ngh?)  :: Tin khác