Hôm nay : Thứ 5, Ngày 02 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 02 / 12 / 2019
   

  Chiều 2-12, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tổ chức họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh và các đồng chí Ủy viên Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể hữu quan của tỉnh.  Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

  Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) có chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và vùng kinh tế biển; xây dựng đô thị thông minh và nông thôn kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có mức thu nhập cao hơn so với bình quân chung của cả nước”. Báo cáo gồm 56 trang với 2 phần; Trong đó, phần thứ nhất giới thiệu về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020). Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo dự thảo lần 1 đã khẳng định rõ những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đó là công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 8,1%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 7,5-8%/năm) và cao hơn mức tăng bình quân (6,2%/năm) của thời kỳ 2010-2015. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn chiếm 17,9% (giảm 6,0% so với năm 2015); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 41,3% (tăng 8% so với năm 2015); khu vực dịch vụ chiếm 40,8% trong tổng cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm GRDP (giá hiện hành) gấp 1,9 lần; GRDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,9 lần; tổng trị giá hàng xuất khẩu gấp 2,2 lần. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 5.800 tỷ đồng (năm 2015 là 3.018 tỷ đồng). Vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,2 lần. Có trên 9.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký 75 nghìn tỷ đồng (năm 2015 là 5.936 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 42.950 tỷ đồng). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, tỉnh ta được công nhận là tỉnh nông thôn mới trước một năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIX đề ra, làm thay đổi cơ bản diện mạo kết cấu hạ tầng và hình thành nếp sống mới cho nông thôn trong tỉnh. Ðời sống người dân nâng lên rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Báo cáo cũng khẳng định tất cả 15/15 chỉ tiêu do Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đều đạt và vượt, góp phần quan trọng đưa vị thế của Nam Ðịnh lên tầm cao mới.

  Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ta xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế theo chiều sâu, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển vùng kinh tế biển, xây dựng thành phố thông minh và nông thôn kiểu mẫu để tạo động lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các rào cản, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào các ngành sản xuất chủ yếu của tỉnh.

  Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo của tỉnh.

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khẳng định: Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là hoàn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 7-2019, về đích sớm hơn so với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội một năm rưỡi nên phải được nhấn mạnh trong Văn kiện. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh những mặt tích cực, tỉnh ta vẫn còn những hạn chế như công tác quản lý đất đai, lĩnh vực hành chính công có lúc, có nơi còn bị buông lỏng, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm, thu ngân sách chưa cao. Trong công tác xây dựng Ðảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; việc phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn khó khăn nên cần được khắc phục. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bộ phận soạn thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện, hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới làm căn cứ, mục tiêu thực hiện, đưa tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương./.

  Tin, ảnh: Xuân Thu (Báo Nam Định)  :: Tin khác