Hôm nay : Thứ 2, Ngày 11 / 12 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyển giải quyết của các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017
  Ngày 07/7/2017, UBND t?nh dã ban hành Quy?t d?nh s? 1547/QĐ-UBND công b? Danh m?c th? t?c hành chính th?c hi?n và không th?c hi?n ti?p nh?n h? so, tr? k?t qu? gi?i quy?t qua d?ch v? buu chính công ích thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a các S?, ban, ngành, và UBND c?p huy?n.

  (Chi ti?t xem van b?n dính kèm)  :: Tin khác