Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Cục quản lý Đăng ký kinh doanh(Bộ kế hoạch và Đầu tư) làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Ngày 26/5/2017, Đồng chí Trần Thị Hồng Minh – Cục trưởng Cục quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định và tình hình đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã, những khó khăn  Tham d? bu?i làm vi?c v? phía S? K? ho?ch và Đ?u tu ti?nh Nam Đ?nh có: 

  - Đ?ng chí Tr?n Anh Dung - U?y viên Ban Thu?ng v? Ti?nh u?y, Giám d?c S?;

  - Đô`ng chi´ Ph?m Van Long - Phó Giám d?c S?;

  - Va` ca´c dô`ng chi´ Truo?ng, pho´ ca´c pho`ng, trung tâm: Kinh tê´ Đô´i ngoa?i; Doanh nghiê?p, Kinh tê´ tâ?p thê? va` tu nhân; Đang ky´ kinh doanh; Trung tâm XTĐT&HTDN; Pho`ng Ta`i chi´nh - Kê´ hoa?ch tha`nh phô´ Nam Đi?nh.

  Vê` phi´a Cu?c Qua?n ly´ Đang ky´ kinh doanh, Bô? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu co´:

  - Đô`ng chi´ Trâ`n Thi? Hô`ng Minh - Cu?c Truo?ng Cu?c Qua?n ly´ dang ky´ kinh doanh;

  - Va` ca´c dô`ng chi´ ca´n bô?, chuyên viên Cu?c Qua?n ly´ dang ky´ kinh doanh.

  Thay ma?t La~nh da?o So? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu ti?nh Nam Đi?nh, dô`ng chi´ Pha?m Van Long - Pho´ Gia´m dô´c So? tri`nh ba`y ca´o ca´o ti`nh hi`nh dang ký doanh nghi?p, h? kinh doanh và h?p tác xã, dê` xuâ´t mô?t sô´ khó khan, vu?ng m?c trong qua´ tri`nh thu?c hiê?n Luâ?t Đâ`u tu, Luâ?t Doanh nghiê?p trong tho`i gian qua.

  Sau khi nghe báo cáo c?a S? K? ho?ch và Đ?u tu, Đ?ng chí C?c tru?ng dánh giá cao k?t qu? d?t du?c trong thu?c hiê?n ca´c nhiê?m vu? cu?a So? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu ti?nh Nam Đ?nh trong th?i gian qua, d?ng th?i ghi nh?n nh?ng n? l?c c? g?ng c?a So? trong c?i cách hành chính, d?i m?i tu duy tác phong làm vi?c theo hu?ng ph?c v? doanh nghiê?p, nha` dâ`u tu.

   K?t thu´c bu?i làm vi?c, d?ng chí Tr?n Th? H?ng Minh nh?n m?nh: S? K? ho?ch và Đ?u tu dã t?p trung ch? d?o, bám sát ch? truong c?a B?, doàn k?t, hoàn thành các nhi?m v? du?c giao, n? l?c trong vi?c c?i thi?n môi tru?ng d?u tu kinh doanh góp ph?n cho s? phát tri?n c?a n?n kinh t?. Trong th?i gian t?i c?n n? l?c hon n?a d? ti?p t?c c?i thi?n môi tru?ng d?u tu, kinh doanh t?i d?a phuong... Đ?i v?i các ki?n ngh? cu?a So? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu, Đ?ng chí C?c tru?ng th?ng nh?t và s? có van b?n hu?ng d?n c? th? trong th?i gian s?m nh?t. 

  Mô?t sô´ hi`nh a?nh ta?i buô?i la`m viê?c:

  (Đô`ng chi´ Trâ`n Anh Du~ng - U?y viên Ban Thuo`ng vu? Ti?nh u?y, Gia´m dô´c So? chi? da?o Hô?i nghi?)

  (Đô`ng chi´ Pha?m Van Long - Pho´ Gia´m dô´c So? tri`nh ba`y ba´o ca´o cu?a So? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu)
  (Đô`ng chi´ Nguyê~n Van Tu´y - Truo?ng pho`ng Kinh tê´ Đô´i ngoa?i tham gia y´ kiê´n)

  (Đô`ng chi´ Nguyê~n Thi? Tha`nh Vinh - Pho´ Truo?ng pho`ng Ta`i chi´nh - Kê´ hoa?ch tha`nh phô´ Nam Đi?nh tham gia y´ kiê´n)

  (Đô`ng chi´ Trâ`n Thi? Hô`ng Minh - Cu?c truo?ng Cu?c Qua?n ly´ Đang ky´ kinh doanh tra? lo`i mô?t sô´ kiê´n nghi? cu?a So? Kê´ hoa?ch va` Đâ`u tu ti?nh Nam Đi?nh)  :: Tin khác