Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Tài liệu hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 20 / 07 / 2017


  - Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ  về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  - Thực hiện nhiệm vụ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao tại văn bản số 486/UBND-VP5 ngày 17/7/2017 về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018:

  - Công văn số 807/SKHĐT-THQH ngày 18/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

  - Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

  - Văn bản số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  -
  Văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

  - Biểu mẫu khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  :: Tin khác