Hôm nay : Thứ 7, Ngày 30 / 05 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công ty c? ph?n d?t nhu?m Sunrise Luen Thai
  Nhập ngày: Th? 5, Ngày 13 / 07 / 2017


  1. M?t s? thông tin ch? y?u c?a công ty:

  - Tên công ty: Công ty c? ph?n d?t nhu?m Sunrise Luen Thai

  - Tên ti?ng nu?c ngoài: Sunrise Luen Thai Textile Joint stock company

  - Tên vi?t t?t: Sunrise Luen Thai Textile JSC

  - Tr? s? chính: Khu công nghi?p B?o Minh, xã Liên Minh, huy?n V? B?n, t?nh Nam Đ?nh

  - Đi?n tho?i: 0228.3989313 – Fax: 0228.3989456

  - Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t c?a công ty:  TAN CHO LUNG RAYMOND – Ch? t?ch HĐQT

  - Ngành ngh? ho?t d?ng c?a công ty:

  + S?n xu?t s?i

  + S?n xu?t v?i d?t thoi

  + Hoàn thi?n s?n ph?m d?t

  + S?n xu?t v?i d?t kim, v?i dan móc và các lo?i v?i không d?t

  + S?n xu?t các lo?i hàng d?t khác

  + Khai thác, x? lý và cung c?p nu?c

  - S? lao d?ng: 1.670 ngu?i

  - Doanh thu s?n xu?t công nghi?p: T? 1/1/2017-31/5/2017: 297.897 tri?u d?ng

  - Trong nh?ng nam qua, Công ty luôn luôn hoàn thành nghia v? thu? d?i v?i Nhà nu?c.

  2. Hình ?nh v? công ty:  :: Tin khác