Hôm nay : Thứ 7, Ngày 30 / 05 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công ty c? ph?n Bia NADA
  Nhập ngày: Th? 6, Ngày 07 / 07 / 2017


   

  I. Gi?i thi?u tóm t?t ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t c?a công ty

  - H? và tên: Vu Minh M?nh

  - Sinh ngày:  22/5/1968    

  - Noi sinh: H?i Thanh - H?i H?u- Nam Đ?nh

  - Nguyên quán: H?i Thanh - H?i H?u - Nam Đ?nh

  - Noi ? hi?n nay: S? 84 Tr?n Thánh Tông, thành ph? Nam Đ?nh

  - Trình d? chuyên môn nghi?p v?: C? nhân kinh t?

  - Ch?c danh hi?n t?i: Bí thu d?ng ?y, ch? t?ch H?i d?ng qu?n tr? kiêm giám d?c công ty

  Quá trình công tác :

  + 1986-1990: H?c Đ?i h?c Kinh t? Qu?c dân Hà N?i

  + 1991-1994 Công tác t?i phòng Công nghi?p Xây d?ng H?i H?u- NĐ

  + 1994 Chuy?n công tác v? công ty C? ph?n Bia NaDa.

  + 1999-2007: C?a hàng tru?ng, tru?ng phòng, qu?n d?c phân xu?ng.

  + 2007-4/2009  Thành viên HĐQT, giám d?c xí nghi?p D?ch v?- Bao bì, PGĐ công ty.

  + T? 5/2009 d?n nay, ch? t?ch HĐQT kiêm Giám d?c công ty.

  II. Các thông tin chung v? công ty

  - Tên công ty b?ng ti?ng Vi?t: CÔNG TY C? PH?N BIA NADA

  - Tên ti?ng Anh: NADA BEER JOINT STOCK COMPANY

  - Tên vi?t t?t: NADACO

  - Quy?t d?nh thành l?p s?: 3211/2002 QĐ-UB ngày 23/12/2002 c?a UBND t?nh Nam d?nh

  - S? dang ký kinh doanh: 0600312723, dang ký l?n d?u ngày 10/3/2003, dang ký thay d?i l?n th? sáu, ngày 10 tháng 09 nam 2012.

  - Đ?a ch? tr? s? chính: S? 3 du?ng Thái Bình, Thành ph? Nam Đ?nh, T?nh Nam Đ?nh .

  - Các thông tin liên h?: Đi?n tho?i: 0228 3649521; Fax: 0228 3637249; Website: www.nada.com.vn; e-mail: bianada@nada.com.vn

  -  Ngành ngh? kinh doanh:

   + S?n xu?t bia, ru?u và d? u?ng các lo?i.

   + Bán l? d? u?ng trong các c?a hàng chuyên doanh.

   + S?n xu?t nu?c dá.

   + S?n xu?t gi?y nhãn, bìa nhãn, bao bì t? gi?y và bìa.

   + In ?n và d?ch v? liên quan d?n in

   + D?ch v? v?n t?i hàng hoá b?ng du?ng b?.

    + Kinh doanh nhà khách, nhà ngh?, nhà hàng, quán an, d?ch v? an u?ng.

  - S? lao d?ng t?i th?i di?m hi?n t?i: 332 ngu?i

  - Doanh thu trong m?t s? nam qua: nam 2011: 219 t?, nam 2012: 245 t?; nam 2013: 198 t?; nam 2014: 210 t?; nam 2015: 212 t?; nam 2016: 194 t?

  - Tình hình th?c hi?n nghia v? thu? trong m?t s? nam qua: không n? thu?, phát sinh d?n dâu tr? h?t d?n dó. nam 2011: 93,8 t?, nam 2012: 85 t?; nam 2013: 66 t?; nam 2014: 64 t?; nam 2015: 63,7 t?; nam 2016: 66,5 t?


             M?t s? hình ?nh v? Công ty CP Bia NADA


  :: Tin khác