Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • B?N CAM K?T GI?A T?NH NAM Đ?NH V?I PH̉NG THUONG M?I VÀ CÔNG NGHI?P VI?T NAM V? VI?C T?O L?P MÔI TRU?NG KINH DOANH THU?N L?I CHO CÁC DOANH NGHI?P
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
   

  PHÒNG THUONG M?I VÀ

  CÔNG NGHI?P VI?T NAM

                                           ?Y BAN NHÂN DÂN

                                             T?NH NAM Đ?NH


  B?N CAM K?T

  GI?A T?NH NAM Đ?NH V?I PHÒNG THUONG M?I VÀ CÔNG NGHI?P
  VI?T NAM V? VI?C T?O L?P MÔI TRU?NG KINH DOANH
  THU?N L?I CHO CÁC DOANH NGHI?P


  Can c? Lu?t s? 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 c?a Qu?c h?i v? T? ch?c chính quy?n d?a phuong;

  Can c? Quy?t d?nh 123/2003/QĐ-TTg ngày 12/06/2003 c?a Th? tu?ng Chính ph? v? phê duy?t Đi?u l? c?a Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam;

  Can c? Ngh? quy?t s? 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 c?a Chính ph? v? nh?ng nhi?m v?, gi?i pháp ch? y?u c?i thi?n môi tru?ng d?u tu, kinh doanh, nâng cao nang l?c c?nh tranh qu?c gia hai nam 2016 -2017, d?nh hu?ng d?n nam 2020;

  Can c? Ngh? quy?t s? 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 c?a Chính ph? v? h? tr? và phát tri?n doanh nghi?p d?n nam 2020.

  Hôm nay, ngày 22 tháng 9 nam 2016, t?i thành ph? Hà N?i, chúng tôi g?m:

  1. ?Y BAN NHÂN DÂN T?NH NAM Đ?NH

  Đ?i di?n: Ông Ph?m Đình Ngh?

  Ch?c v?: Ch? t?ch UBND t?nh Nam Đ?nh

  Đ?a ch?: 57 Đu?ng V? Hoàng, thành ph? Nam Đ?nh, t?nh Nam Đ?nh.                                                              

  2. PHÒNG THUONG M?I VÀ CÔNG NGHI?P VI?T NAM (VCCI)

  Đ?i di?n: Ông Vu Ti?n L?c

  Ch?c v?: Ch? t?ch Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam

  Đ?a ch?: S? 9, Đào Duy Anh, qu?n Đ?ng Đa, thành ph? Hà N?i.

  Hai bên th?ng nh?t ký cam k?t t?o l?p môi tru?ng kinh doanh thu?n l?i cho các doanh nghi?p, n?i dung c? th? nhu sau:

  I. CAM K?T C?A UBND T?NH NAM Đ?NH TRONG TH?C HI?N CÁC NHI?M V? C?I THI?N MÔI TRU?NG KINH DOANH

  1. Các cam k?t co b?n:

  - T? ch?c d?i tho?i công khai d?nh k? ít nh?t hai l?n/nam v?i c?ng d?ng doanh nghi?p, báo chí d? k?p th?i n?m b?t và tháo g? khó khan, vu?ng m?c cho doanh nghi?p trên d?a bàn.

  - Thành l?p và công khai du?ng dây nóng, h?i dáp tr?c tuy?n trên C?ng thông tin di?n t? c?a t?nh d? ti?p nh?n ph?n ánh và hu?ng d?n, gi?i dáp cho doanh nghi?p.

  - Ch? d?o và ch?u trách nhi?m d?y m?nh tri?n khai có hi?u qu? vi?c th?c hi?n Quy?t d?nh s? 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 nam 2015 c?a Th? tu?ng Chính ph? ban hành quy ch? th?c hi?n co ch? m?t c?a, co ch? m?t c?a liên thông t?i co quan hành chính nhà nu?c ? d?a phuong. Rà soát, th?ng nh?t d?u m?i ti?p nh?n và x? lý h? so; hu?ng d?n, gi?i quy?t th? t?c hành chính cho doanh nghi?p theo nguyên t?c khi c?n yêu c?u s?a d?i, b? sung h? so thì thông báo m?t l?n b?ng van b?n cho doanh nghi?p, nhà d?u tu v? toàn b? các n?i dung c?n ph?i s?a d?i, b? sung d?i v?i m?i b? h? so. Thông báo ph?i nêu rõ yêu c?u s?a d?i, b? sung và lý do c?a vi?c yêu c?u s?a d?i, b? sung.

  - Quán tri?t cán b? công ch?c v? d?o d?c công v?, c?i cách hành chính; ch?ng quan liêu, tham nhung, sách nhi?u; tinh th?n chính quy?n ph?c v? và h? tr? doanh nghi?p. Công khai quy trình và cán b? có trách nhi?m x? lý h? so, tang cu?ng thanh tra công v?; kiên quy?t x? lý các cán b? vi ph?m quy trình x? lý h? so, gây phi?n hà cho doanh nghi?p. Th? tru?ng co quan, don v? ph?i ch?u trách nhi?m v? các vi ph?m c?a công ch?c, viên ch?c trong ph?m vi qu?n lý.

  - Đôn d?c các co quan tr?c thu?c nghiêm túc th?c hi?n quy d?nh v? d?t dai, xây d?ng, môi tru?ng, dang ký kinh doanh, d?u tu và các th? t?c hành chính liên quan t?o thu?n l?i cho doanh nghi?p.

  - Rà soát các quy ho?ch phát tri?n ngành, linh v?c, s?n ph?m d? di?u ch?nh, b? sung ho?c lo?i b? cho phù h?p v?i th? tru?ng và quy?n kinh doanh c?a doanh nghi?p.

  - Xây d?ng và tri?n khai các ho?t d?ng h? tr? k?t n?i doanh nghi?p theo c?m liên k?t ngành, chu?i giá tr?; k?t n?i v?i các doanh nghi?p l?n, doanh nghi?p d?u tu nu?c ngoài, d?nh hu?ng g?n k?t d?n th? tru?ng qu?c t?.

  - Ti?p t?c th?c hi?n Ngh? d?nh s? 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 nam 2014 c?a Chính ph? v? s?p x?p, d?i m?i và phát tri?n, nâng cao hi?u qu? ho?t d?ng c?a công ty nông, lâm nghi?p, chú tr?ng hình thành và phát tri?n vùng nguyên li?u t?p trung, t?o thu?n l?i cho xây d?ng co s? ch? bi?n nông, lâm, th?y s?n.

  - Đ?y m?nh s?p x?p, c? ph?n hóa doanh nghi?p nhà nu?c; bán v?n nhà nu?c t?i các doanh nghi?p mà Nhà nu?c không c?n n?m gi?, bao g?m c? nh?ng doanh nghi?p dang kinh doanh có hi?u qu? theo co ch? th? tru?ng, t?o co h?i cho doanh nghi?p khu v?c tu nhân phát tri?n.

  - H? tr?, t?o di?u ki?n thu?n l?i cho doanh nghi?p xã h?i phát tri?n.

  - Đ?y m?nh các ho?t d?ng h? tr? doanh nghi?p nh? và v?a thông qua vi?c cung c?p các d?ch v? phát tri?n kinh doanh: Đào t?o, tu v?n, thông tin, th? tru?ng...

  - Th?c hi?n thanh tra, ki?m tra theo dúng quy d?nh c?a pháp lu?t (không quá m?t l?n/nam); k?t h?p thanh tra, ki?m tra liên ngành nhi?u n?i dung trong m?t d?t thanh tra, ki?m tra, tr? tru?ng h?p thanh tra, ki?m tra d?t xu?t khi có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t rõ ràng.

  - Ch? d?o các S?, Ban, ngành và UBND các huy?n, thành ph? không hình s? hóa các quan h? kinh t?, dân s?.

  2. Các cam k?t khác: 

  1. Đon gi?n hóa th? t?c hành chính:

  - Các h? so dang ký doanh nghi?p qua m?ng ph?n d?u gi?i quy?t trong 02 ngày làm vi?c (gi?m 33% so v?i quy d?nh).

  - Công khai minh b?ch, c?p nh?t và hu?ng d?n rõ ràng 100% các quy ho?ch ngành; quy ho?ch phân khu; quy ho?ch xây d?ng; quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng d?t các c?p và các th? t?c liên quan d?n d?u tu, d?t dai, thu?, b?o hi?m xã h?i, h?i quan, di?n, tín d?ng.

  - Đ?n nam 2020, d?m b?o cung c?p 100% d?ch v? công tr?c tuy?n m?c d? 3, 20% d?ch v? công tr?c tuy?n ? m?c d? 4, uu tiên d?i v?i các linh v?c liên quan d?n doanh nghi?p và ngu?i dân nhu giáo d?c, y t?, giao thông, tài nguyên môi tru?ng, xây d?ng, du l?ch. Thi?t l?p C?ng d?ch v? công t?nh k?t n?i v?i C?ng d?ch v? công Qu?c gia.

  - Rút ng?n th?i gian ti?p c?n di?n nang xu?ng du?i 10 ngày (gi?m t? 8 ngày tr? lên so v?i quy d?nh t?i Thông tu s? 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014).

  - Th?i h?n hoàn thành ki?m tra h? so h?i quan ch?m nh?t là 02 gi? làm vi?c k? t? th?i di?m co quan h?i quan ti?p nh?n d?y d? h? so. Trong th?i h?n 10 ngày làm vi?c k? t? ngày ti?p nh?n b? h? so mi?n thu? d?y d?, h?p l?, co quan H?i quan th?c hi?n gi?i quy?t mi?n thu? cho t? ch?c, cá nhân.

  - Gi?m d?n 50% th?i gian gi?i quy?t các th? t?c hành chính v? th?m d?nh nhu c?u s? d?ng d?t, di?u ki?n giao d?t, cho thuê d?t, cho phép chuy?n m?c dích s? d?ng d?t v?i d? án d?u tu s? d?ng d?t n?m ngoài khu công nghi?p; gi?m d?n 30% th?i gian gi?i quy?t các th? t?c hành chính v? quy?t d?nh ch? truong d?u tu, c?p gi?y ch?ng nh?n dang ký d?u tu d?i v?i các d? án th?c hi?n ngoài khu công nghi?p so v?i quy d?nh.

  - Gi?m d?n 50% th?i gian tr? k?t qu? các th? t?c v? d?u tu, lao d?ng trong Khu công nghi?p.

  - Nam 2016, gi?m 10% th?i gian th?c hi?n th? t?c hành chính d?i v?i vi?c dang ký quy?n s? h?u, s? d?ng tài s?n l?n d?u; d?n nam 2020, gi?m 20% th?i gian th?c hi?n th? t?c hành chính d?i v?i vi?c dang ký quy?n s? h?u, s? d?ng tài s?n l?n d?u.

  - Gi?m d?n 50% th?i gian gi?i quy?t các th? t?c: tr? l?i vu?ng m?c v? chính sách thu?; gi?i quy?t h? so hoàn thu?; xác nh?n hoàn thành nghia v? thu?; gia h?n n?p thu?; mi?n gi?m thu?; c?p mã s? thu?; thanh tra thu?. Gi?m th?i gian xác nh?n c?p mã s? thu? cho doanh nghi?p qua liên thông c?ng thông tin di?n t? xu?ng du?i 0,5 ngày.

  2. Phát tri?n doanh nghi?p: T?o di?u ki?n t?i da d? doanh nghi?p phát tri?n c? v? ch?t và lu?ng, h? tr? xây d?ng l?c lu?ng doanh nghi?p có nang l?c c?nh tranh, phát tri?n b?n v?ng t?o d?ng l?c cho phát tri?n kinh t? xã h?i c?a t?nh.

  3. T?o thu?n l?i d? doanh nghi?p có th? tham gia góp ý v? các quy d?nh, co ch?, chính sách do t?nh ban hành.

  4. Tang cu?ng công khai, minh b?ch, c?p nh?t và hu?ng d?n rõ ràng; cam k?t 100% th? t?c hành chính liên quan d?n d?u tu và kinh doanh, các quy d?nh, chính sách, quy ho?ch c?a t?nh và d?a phuong s? du?c công khai t?i tr? s? các c?p và trên website c?a các don v?, d?a phuong.

  5. Phát huy hi?u qu? c?a chính quy?n di?n t?, khuy?n khích doanh nghi?p th?c hi?n th? t?c hành chính qua m?ng; c?t gi?m t?i da th?i gian gi?i quy?t th? t?c hành chính so v?i quy d?nh.

  6. V? th? t?c thu?: Duy trì t? l? doanh nghi?p th?c hi?n kê khai - n?p thu? di?n t? d?t t? 98% tr? lên.

  7. Đ?ng hành, h? tr? doanh nghi?p kh?i nghi?p, doanh nghi?p d?i m?i sáng t?o b?ng nh?ng gi?i pháp thi?t th?c hi?u qu?; d?y m?nh ho?t d?ng h? tr? doanh nghi?p v?a và nh?.

  8. Các Cam k?t trên s? du?c th?c hi?n v?i s? h? tr?, ph?i h?p và giám sát c?a Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam, Hi?p h?i Doanh nghi?p nh? và v?a t?nh Nam Đ?nh.

  II. T? CH?C TH?C HI?N

  1. UBND t?nh Nam Đ?nh và Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam c? don v? d?u m?i tr?c thu?c co quan mình d? ph?i h?p, th?c hi?n cam k?t này:

  - V? phía UBND t?nh Nam Đ?nh: Giao S? K? ho?ch và Đ?u tu d?u tu là co quan d?u m?i giúp UBND t?nh và ph?i h?p v?i các s?, ngành, d?a phuong t? ch?c tri?n khai th?c hi?n.

  - V? phía Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam: Giao Ban pháp ch? là don v? d?u m?i tr?c ti?p h? tr?, ph?i h?p và giám sát tri?n khai b?n cam k?t này.

  Đon v? d?u m?i c?a hai bên có trách nhi?m xây d?ng k? ho?ch hàng nam, d? xu?t các gi?i pháp c? th? và hu?ng d?n tri?n khai th?c hi?n t?ng n?i dung cam k?t g?m th?i gian, d?a di?m, phân công trách nhi?m, ngân sách ho?t d?ng, ch? d? báo cáo, các ki?n ngh? d? xu?t UBND t?nh Nam Đ?nh và Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam.

  2. Th?c hi?n nghiêm túc các nhi?m v? v? n?i dung thu?c trách nhi?m c?a UBND t?nh/thành ph? du?c giao t?i Ngh? quy?t s? 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 c?a Chính ph? v? H? tr? và phát tri?n doanh nghi?p d?n nam 2020. Các n?i dung cam k?t, th?i di?m tri?n khai c? th? s? du?c can c? vào di?u ki?n và tình hình th?c t? c?a t?nh d? tri?n khai d?m b?o hi?u qu?.

  3. Hàng nam lãnh d?o UBND t?nh Nam Đ?nh và lãnh d?o Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam s? g?p g? trao d?i, dánh giá, rút kinh nghi?m và d? xu?t b? sung nh?m tang cu?ng tính hi?u qu? c?a b?n cam k?t này.

  Cam k?t này có th? du?c b? sung, s?a d?i ho?c thay th? b?ng van b?n có ch? ký c?a d?i di?n có th?m quy?n c?a UBND t?nh Nam Đ?nh và Phòng Thuong m?i và Công nghi?p Vi?t Nam.

  Cam k?t này du?c l?p thành 02 b?n, m?i bên gi? 01 b?n và có hi?u l?c t? ngày ký./.

   

  TM. PHÒNG THUONG M?I

  VÀ CÔNG NGHI?P VI?T NAM

  CH? T?CH

   

  (Đã ký)

   

   

  Vu Ti?n L?c

  TM. ?Y BAN NHÂN DÂN

  T?NH NAM Đ?NH

  CH? T?CH

   

  (Đã ký)

   

  Ph?m Đình Ngh?

   
  :: Tin khác